Wat doet de cliëntenraad › Treant Zorggroep

Wat doet de cliëntenraad

Wat doet de cliëntenraad

Onafhankelijk orgaan met een eigen agenda

Een cliëntenraad behartigt de belangen van alle bewoners, ook de bewoners van de aanleunwoningen. Hiervoor is het uiteraard vanzelfsprekend dat de leden van de cliëntenraad ofwel zelf een binding hebben met de zorginstelling of op andere wijze een sterke affiniteit hebben met de ouderenzorg. Hetzij als bewoner van de zorginstelling of als familielid c.q. vriend/vriendin van een bewoner.

De huidige cliëntenraad van Holdert bestaat uit zes personen: drie familieleden van bewoners en drie leden die affiniteit hebben met de ouderenzorg. Tevens hebben twee van de leden nog zitting in verschillende commissies ("voeding" en "innovatie in de zorg"), gerelateerd aan de Centrale Cliëntenraad. Onze voorzitter is tevens voorzitter van de Centrale Cliëntenraad Care van Treant. Deze wordt gevormd door alle voorzitters van de lokale cliëntenraden van Treant Care.

Onze cliëntenraad vergadert in Holdert op de eerste dinsdagochtend van elke maand.

Functie cliëntenraad

De functie van een cliëntenraad is drieledig:

1. Behartigt gemeenschappelijke belangen van de bewoners.
2. Controleren van het gevoerde beleid van de zorginstelling. Daartoe heeft de cliëntenraad overleg met het management van de zorginstelling en kan ook input geven voor het jaarplan van de instelling.
3. Meedenken over het toekomstige beleid. Hierbij kan een cliëntenraad een raadgevend of een verzwaard advies uitbrengen, afhankelijk van het onderwerp. Zowel gevraagd als ongevraagd.

Cliëntenraden worden periodiek "bijgeschoold" door een landelijk, overkoepelend orgaan, het LOC (Landelijk Orgaan Cliëntenraden). Het LOC organiseert een paar keer per jaar bijeenkomsten waar ervaringen uitgewisseld kunnen worden en waar de steeds veranderende wetgeving wordt besproken. Ook fungeert het LOC als vraagbaak voor cliëntenraden.