Medisch Maatschappelijk Werk › Treant Zorggroep

Medisch Maatschappelijk Werk

Medisch Maatschappelijk Werk

Als u onder behandeling bent in het ziekenhuis van Treant Zorggroep, kunt u te maken krijgen met medisch maatschappelijk werk. Medisch maatschappelijk werk maakt deel uit van de behandelteams, zoals deze bestaan in de ziekenhuislocaties van Treant Zorggroep.

Ziekte, behandeling en verblijf in het ziekenhuis kunnen (grote) gevolgen hebben in het dagelijkse leven. Deze kunnen zowel psychisch, emotioneel of praktisch van aard zijn. Daardoor kunt u gevoelens van angst, boosheid, verdriet of somberheid ervaren. Bovendien kunnen deze gevolgen, invloed hebben op uw gezinsleven en/of sociale omgeving. Als u dit herkent en behoefte heeft aan begeleiding hierbij, kunt u een beroep doen op het medisch maatschappelijk werk.

Het medisch maatschappelijk werk is deskundig op verschillende terreinen:

  • Begeleiding bij de verwerking van de ziekte, het omgaan met de ziekte en de problemen die daaruit voort kunnen komen
  • Informeren, adviseren en bemiddelen bij de praktische gevolgen van de ziekte.
  • Contacten leggen met en/of verwijzen naar instanties buiten het ziekenhuis.
  • Ondersteuning bieden aan partner, kinderen of andere naasten.
  • Leren omgaan met gevoelens van angst, onzekerheid, machteloosheid door het aanleren van vaardigheden.

U kunt op ieder moment in gesprek gaan met een medisch maatschappelijk werker. Bijvoorbeeld direct na de uitslag, tijdens de opname, behandeling of na ontslag. Afhankelijk van uw situatie kan de begeleiding kort- of langdurend zijn. Uw familieleden of andere naasten kunnen ook een beroep doen op het medisch maatschappelijk werk. Uzelf of uw naasten kunnen een afspraak maken met de medisch maatschappelijk werker. Daarnaast kan uw medisch specialist of verpleegkundige voor een verwijzing zorgen.

Geheimhouding
Maatschappelijk werkers hebben een geheimhoudingsplicht. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. In het kader van goede patiëntenzorg kan het noodzakelijk zijn voor de maatschappelijk werker om met anderen, die direct bij uw behandeling betrokken zijn, te overleggen. Indien u wilt dat bepaalde gegevens niet uitgewisseld worden, kunt u dit aangeven.