Patiënten en opname › Treant Zorggroep

Patiënten en opname

Patiënten en opname

Een goed gesprek voor betere zorg

Een knieoperatie of niet meer voetballen? Doorbehandelen of stoppen? Als u naar de arts gaat voor onderzoek of behandeling, heeft u altijd meerdere mogelijkheden waaruit u kunt kiezen. Welke behandeling of welk onderzoek het beste bij u past, hangt van een aantal zaken af. Bijvoorbeeld van de risico’s en de bijwerkingen, van uw leefstijl en omstandigheden, van uw beroep en uw wensen.

Het is belangrijk om samen met uw arts deze zaken op een rijtje te zetten. Dit kunt u doen door de 3 goede vragen te stellen. Deze vragen nodigen u en uw arts uit de juiste informatie met elkaar te wisselen en een open gesprek te voeren. Samen met hem of haar kunt u vervolgens beslissen welk onderzoek of behandeling het beste bij u past. U houdt zelf de regie over de zorg. Want samen maakt u zo de beste keuze en dat komt uw gezondheid ten goede.

U heeft recht op goede informatie. De 3 goede vragen kunnen helpen om die goede informatie te krijgen.

drie goede vragen

drie goede vragen

De drie goede vragen

 1. Wat zijn mijn mogelijkheden?
 2. Wat zijn de voordelen en nadelen van die mogelijkheden?
 3. Wat betekent dat in mijn situatie?

U kunt de vragen gebruiken om u voor te bereiden op uw bezoek aan het ziekenhuis. En zo samen met uw zorgverlener een keuze voor de beste behandeling te maken.

Actueel medicatiegebruik

Als u wordt opgenomen of een afspraak heeft op de polikliniek, dan is het belangrijk dat wij op de hoogte zijn van uw actuele medicatiegebruik. Zo wordt bijvoorbeeld voorkomen dat u nieuwe geneesmiddelen krijgt voorgeschreven die niet gecombineerd mogen worden met de lopende medicatie. Of dat u medicatie krijgt waarvoor u allergisch bent. U kunt uw medicatiegebruik tijdens uw bezoek aan het ziekenhuis doorgeven aan de arts op de polikliniek, bij het (T)ASP ((Transmuraal) Apotheek Service Punt) of tijdens het preoperatief spreekuur (als u geopereerd wordt). De apothekersassistente neemt het overzicht van de thuismedicatie met u door om de daadwerkelijk gebruikte medicatie vast te stellen. Maar nog veiliger is het als u uw apotheker (of apotheekhoudende huisarts) toestemming geeft om uw medicatiegegevens met ons te delen (opt-in LSP). Hoe dat werkt, leest u op www.volgjezorg.nl/toestemming. Zo zijn we in alle gevallen – ook bij een spoedopname – verzekerd van een actueel medicatieoverzicht. En werken we samen aan veilige zorg.

Opname

Als u wordt opgenomen in een van de ziekenhuislocaties van Treant Zorggroep is onderstaande informatie voor u van belang.

Wat neemt u mee?

Wat u in elk geval mee moet nemen naar het ziekenhuis is het volgende:

 • patiëntenkaart
 • verzekeringspas
 • legitimatiebewijs (geldig paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs of vreemdelingendocument)
 • medicijnen die u gebruikt
 • eventueel dieetvoorschrift
 • toiletartikelen

Bent u uw patiëntenkaart kwijt? Dan moet u eerst een nieuwe laten maken. Dit kunt u doen bij de centrale receptie in de hal van het ziekenhuis.

Verder is het handig het volgende mee te nemen:

 • naam, adres en telefoonnummer van een contactpersoon
 • toiletartikelen
 • makkelijk zittende kleding
 • ondergoed
 • slippers of pantoffels
 • hulpmiddelen die u thuis gebruikt, zoals een rollator of gehoorapparaat
 • eventueel leesboek, puzzelboekje, leesbril en geld voor telefoon- en televisiekosten.

Uw sieraden, portemonnee en waardevolle papieren kunt u beter thuislaten. O.a. handdoeken en washandjes gebruikt u van het ziekenhuis.

Dagopname

U kunt voor een dagbehandeling worden opgenomen in verband met een onderzoek, behandeling operatieve ingreep of infuustherapie. Dagopname betekent dat u op dezelfde dag wordt opgenomen, behandeld en weer naar huis gaat. Bekijk hier de mogelijkheden voor het ontvangen van bezoek tijdens uw dagopname.

Opname verpleegafdeling

Als u wordt opgenomen meldt u zich bij de algemene receptie in de hal van het ziekenhuis. Hier zorgen we voor de administratie rondom uw opname. Bijvoorbeeld voor de berichtgeving van uw opname aan de huisarts, uw specialist en de verzekering. Daarna gaat u naar de afdeling, eventueel onder begeleiding van een gastvrouw. Op de afdeling vangt de verpleegkundige u op en vertelt u over de gang van zaken op de afdeling. Hierna gaat u naar uw kamer en krijgt u uw bed met nachtkastje en (kleding)kast toegewezen.

Op de verpleegafdeling liggen mannen en vrouwen op één kamer. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit melden voor uw opname.

Tijdens uw opname

Gedurende het verblijf in het ziekenhuis vinden de met u afgesproken onderzoeken, behandelingen en operaties plaats. De duur van het verblijf kan variëren van enkele uren tot enkele dagen of nog langer. Dit is uiteraard afhankelijk van de reden van opname en uw herstel. Indien mogelijk zal van tevoren met u zijn besproken hoe lang naar verwachting uw verblijf zal duren.

Tijdens uw verblijf is uw behandelend specialist verantwoordelijk voor uw medische behandeling. Uw specialist zal u zoveel mogelijk dagelijks bezoeken, maar het kan ook voorkomen dat een collega-arts u bezoekt; dit zal met name voorkomen tijdens de avond, nacht en in het weekend.

Wij willen er graag voor zorgen dat uw verblijf in het ziekenhuis voor u en uw naasten zo prettig mogelijk verloopt. Op gezette tijden krijgt u van ons eten en drinken aangeboden. Meestal kunt u zelf kiezen wat en hoeveel u wilt eten of drinken, passend in uw eventuele dieet. Daarnaast zult u van ons, indien noodzakelijk, alle hulp kunnen krijgen bij uw lichamelijke verzorging.

Ook tijdens uw verblijf kunt u altijd met uw vragen bij ons terecht. Ook zullen de artsen soms een gesprek met u willen voeren. Als u dat prettig vindt, kunt u  vragen om iemand (familie, vrienden) bij dit gesprek aanwezig te laten zijn.

Polsbandje
Op de afdeling krijgt u een polsbandje om met uw gegevens.  Dit bandje voorkomt vergissingen als u zelf niet in staat bent om u te identificeren. Bijvoorbeeld tijdens een operatie of onderzoek. U mag het bandje pas verwijderen als u weer ontslagen bent uit het ziekenhuis.

Contactpersonen
Bij Treant gaan we uiterst zorgvuldig om met patiëntgegevens. Dat geldt ook voor de informatieverstrekking aan derden. Daarom is het belangrijk dat er binnen de familie- en/of vriendenkring één of hooguit twee personen aangewezen worden als contactpersoon. Alleen deze contactpersonen informeren wij volledig over uw situatie. Als overige familieleden/vrienden om informatie vragen worden zij doorverwezen naar de contactpersonen. Het is de bedoeling dat familie/vrienden onderling uitmaken wie de contactpersonen zijn. De contactpersoon kan via de verpleegkundige ook altijd een afspraak maken met de behandelende arts. Deze regels gelden ook voor het geven van telefonische informatie.

Vertrek

Als de onderzoeken en/of behandelingen klaar zijn, of als u voldoende bent hersteld na een operatie wordt u ontslagen uit het ziekenhuis. Indien u thuis nog zorg nodig heeft zal dit met u worden besproken en vanuit het ziekenhuis voor u worden geregeld.

Soms is het noodzakelijk dat u na uw ziekenhuisopname nog verder moet herstellen in een locatie voor verpleeg- of ouderenzorg. Dit bespreken wij met u en dit kan ook door het ziekenhuis worden geregeld.

Tijdens uw ontslag vindt er nog een kort gesprek met u plaats. U krijgt dan meestal een afspraak mee voor een controle op de polikliniek. Ook krijgt adviezen wat u wel en niet mag doen en informatie over eventuele medicatie, afhankelijk van de reden van uw opname. Ook wordt besproken hoe u het verblijf in ons ziekenhuis hebt ervaren. Wacht met klachten niet tot dit gesprek, maar meld dit direct aan de verpleging. Zo kunnen wij nog tijdens uw verblijf uw klachten proberen op te lossen. Wanneer u na ontslag verband- of andere materialen (bijvoorbeeld ontsmettingsmiddelen) nodig heeft, dan schrijft de arts hiervoor een recept uit. Wij verstrekken geen verband- of andere materialen bij ontslag. Op alle locaties is een apotheek waar u 24 uur per dag terecht kunt om de benodigde materialen op  te halen. U kunt natuurlijk ook gebruik maken van uw eigen apotheek.

Uw hoofdbehandelaar

Wanneer u voor een behandeling in het ziekenhuis van Treant Zorggroep bent, heeft u vaak met meerdere zorgverleners te maken. Heldere afspraken over de verantwoordelijkheden rondom uw behandeling en verblijf, dragen bij aan goede zorg. In deze folder leest u wie er verantwoordelijk is voor uw behandeling en verblijf in ons ziekenhuis. Zo weet u wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor uw behandeling, wie uw aanspreekpunt is en wie de zorgverlening coördineert.

Rechten en plichten

Alles over uw rechten en plichten als patiënt en het opvragen van uw medisch dossier vindt u onder Rechten & Plichten.