Wetten en regels › Treant Zorggroep

Wetten en regels

Voor een goede samenwerking tussen Treant Zorggroep en u zijn ook wetten en regels nodig. Zo weten we waar we ons aan moeten houden en dat geeft duidelijkheid.

Geheimhoudingsplicht

Medewerkers gaan vertrouwelijk om met persoonlijke en medische gegevens van cliënten. Al onze medewerkers hebben een zwijgplicht en/of beroepsgeheim en gebruiken de gegevens alleen voor de zorg- en dienstverlening. Alleen met toestemming van de cliënt mag informatie doorgegeven worden aan familie, vrienden of derden, behalve als we aan een wettelijke verplichting moeten voldoen. Tot slot is toestemming vereist voor wetenschappelijk onderzoek en voor foto's of geluidsopnamen ter publicatie.

Meldingen incidenten cliënten

Om te leren van fouten, ongevallen en bijna-ongevallen moeten medewerkers elk incident melden. Elke melding wordt besproken in het team en er worden maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen.

Meldcode Huiselijk geweld

Treant Zorggroep heeft een Meldcode Huiselijk geweld. Ook ouderenmishandeling valt hieronder. In deze meldcode staat hoe artsen en verpleegkundigen moeten handelen als ze mishandeling vermoeden.

Vrijheid en eigen regie

We zetten ons in voor een veilige en aangename leefomgeving, waarbij zoveel mogelijk vrijheid en eigen regie van cliënten vooropstaat. Er wordt geen gebruik gemaakt van onrustbanden, stoelgordels, verpleegdekens en spanlakens. Met andere vrijheidsbeperking en gedragsbeïnvloedende medicijnen zijn wij zeer terughoudend.

Als voor de veiligheid van bewoners hulpmiddelen nodig zijn, dan kiezen wij voor hulpmiddelen die de bewegingsvrijheid zo min mogelijk aantasten. Mocht er in uitzonderlijk geval voor een cliënt geen goede oplossing te vinden zijn zonder fixatie , dan schakelen wij een extern deskundige in. Eventuele vrijheidsbeperking is gebonden aan strenge wettelijke en interne regels en procedures. Natuurlijk bespreken wij dit met u of uw vertegenwoordiger. Ook is nauwkeurige registratie en motivatie in het zorgleefplan vereist.

Agressieprotocol

Medewerkers worden structureel getraind om agressie en geweldsdelicten te voorkomen en bij een incident zo verantwoord mogelijk met agressief of gewelddadig gedrag om te gaan.

Tevreden? Gift Stichting Vrienden

We hopen dat u als bewoner, cliënt of familie tevreden bent over onze zorg. Medewerkers horen deze waardering graag, maar mogen geen giften of geschenken aannemen. Wilt u toch een cadeautje geven? Dan kunt u een gift doen aan de Stichting Vrienden van de locatie.

Huisregels

Voor een goede gang van zaken binnen onze locaties hebben we huisregels. Deze staan in de wegwijzer van de locatie.