Rechten › Treant Zorggroep

Rechten

Wij verzorgen en behandelen u zorgvuldig. Als bewoner en cliënt heeft u belangrijke rechten, waarmee we rekening willen en moeten houden.

Informatierecht

Wij informeren u goed en eerlijk over:

  • de zorg die wij u kunnen bieden, zowel schriftelijk als mondeling als via deze website;
  • welke zorg en diensten door de Wet langdurige zorg of door uw zorgverzekering worden vergoed en welke zorg en/of welke diensten u zelf extra kunt kopen;
  • hoe we met medicijnen en vertrouwelijke (medische) gegevens omgaan.

Recht op veilige zorg

U hebt recht op veilige zorg en hulpmiddelen.

Recht op continuïteit en coördinatie

Krijgt u zorg van meerdere organisaties of diensten? Dan zorgen wij voor een goede afstemming. We informeren alle betrokkenen over uw gezondheidstoestand - natuurlijk binnen de geldende privacyregels - en maken u steeds duidelijk wie voor welk deel van uw verzorging/verpleging verantwoordelijk is.

Inspraak en medezeggenschap

U hebt uiteraard inspraak in uw zorgleefplan; we stellen het samen met u op en evalueren het zorgleefplan ook regelmatig. Maar u kunt daarnaast op verschillende manieren meedenken en -praten over het beleid op de afdeling en/of locatie waar u verblijft. Uw eerste aanspreekpersoon is uw zorgcoördinator/eerst verantwoordelijke.

Overige mogelijkheden van inspraak:

  • een gesprek met het hoofd van de afdeling;
  • een gesprek met of deelname aan de cliëntenraad;
  • meedoen met de enquête cliëntervaringen in de zorg.

Recht op privacy

Treant Zorggroep respecteert vanzelfsprekend uw privacy. Dat betekent onder meer dat medewerkers toestemming vragen om uw appartement binnen te komen. Ook vragen zij toestemming voor aanwezigheid van een collega in opleiding of een stagiair bij het verlenen van uw zorg.

Medewerkers gaan vertrouwelijk om met uw persoonlijke en medische gegevens. Al onze medewerkers hebben een zwijgplicht en/of beroepsgeheim en gebruiken de gegevens alleen voor de zorg- en dienstverlening. Alleen met uw toestemming mogen zij informatie doorgeven aan familie, vrienden of derden, behalve als we aan een wettelijke verplichting moeten voldoen. Ook is er toestemming nodig voor foto's of geluidsopnamen voor publicaties (bijvoorbeeld folders, krant en website) en voor wetenschappelijk onderzoek.

Recht op inzage

U hebt het recht om uw zorgdossier in te zien. Anderen hebben alleen recht op inzage in uw dossier als u daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Aansprakelijkheid

Iedereen die zich op één van onze locaties bevindt, blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigendommen. Als u desondanks van mening bent dat u recht heeft op een vergoeding vanwege schade aan of verlies van uw persoonlijke eigendommen, dan kunt u een schadeformulier invullen.