Vragen en antwoorden over nieuwe situatie Verloskunde en Kindergeneeskunde (naar verwachting najaar 2018) › Treant Zorggroep

Vragen en antwoorden over nieuwe situatie Verloskunde en Kindergeneeskunde (naar verwachting najaar 2018)

LET OP! Wijzigingen gaan naar verwachting pas in het najaar van 2018 in!

Gaan de kinderafdelingen van ziekenhuislocaties Bethesda in Hoogeveen en Refaja in Stadskanaal dicht?
De klinische afdelingen gaan dicht. Dit betekent dat kinderen niet meer opgenomen kunnen worden. Ook is het bevallen op deze locaties niet meer mogelijk. Dagbehandeling blijft op alle drie ziekenhuislocaties.
Let op! Dit gaat naar verwachting pas in het najaar van 2018 in!

Blijven de poliklinieken Kindergeneeskunde geopend?
De poliklinieken Kindergeneeskunde blijven op alle drie ziekenhuislocaties in Hoogeveen, Stadskanaal en Emmen geopend. Hierdoor zijn voor- en nazorg en poliklinische behandelingen gewoon mogelijk op deze locaties. Dit geldt ook voor dagbehandeling.

Wanneer gaat Emmen weer open?
Zoals het er nu uitziet gaat de concentratie van de zorg in Emmen in het najaar van 2018 plaatsvinden.

Wat is er in het najaar in Emmen aan zorg?
In het najaar gaan naar verwachting de klinische afdelingen Kindergeneeskunde en Verloskunde van ziekenhuislocatie Scheper in Emmen weer open. Dit betekent dat kinderen dan weer opgenomen kunnen worden op ziekenhuislocatie Scheper in Emmen. Ook is het bevallen op deze locatie dan weer mogelijk. U kunt daar ook terecht op de polikliniek voor voor- en nazorg en poliklinische behandelingen. Dit geldt ook voor dagbehandeling.

Vragen over kinderen op de spoedeisende hulp (SEH)

Als mijn kind is gevallen, kan die dan terecht bij de SEH?
U belt altijd eerst met de huisarts of de huisartsenpost. Zij verwijzen u naar de juiste zorg. Indien uw kind opgenomen moet worden, zal dit op ziekenhuislocatie Scheper in Emmen zijn.

Vragen over bevallen bij Treant

Waar kan ik vanaf het najaar 2018 bevallen?
Door het tekort aan kinderartsen concentreert Treant Zorggroep deze zorg op ziekenhuislocatie Scheper in Emmen. De veiligheid en gezondheid van de (ongeboren) baby en zwangere staat voorop en omdat wij deze zorg niet meer kunnen bieden op drie ziekenhuislocaties, is bevallen bij Treant Zorggroep vanaf naar verwachting najaar 2018 alleen mogelijk op ziekenhuislocatie Scheper in Emmen.

Ik wil in een ziekenhuis bevallen. Als dat niet in ziekenhuislocatie Bethesda of Refaja kan, waar kan dat dan wel?
Vanaf naar verwachting najaar 2018 is dit mogelijk op ziekenhuislocatie Scheper in Emmen of een ander ziekenhuis in de regio. U stemt dit af in overleg met uw verloskundige.

Bevallen op ziekenhuislocatie Scheper in Emmen of een ander ziekenhuis. Is dit niet te ver rijden? En daardoor gevaarlijk voor mij en mijn ongeboren baby?
Als u in de regio Stadskanaal of Hoogeveen woont, zijn ziekenhuislocatie Scheper of andere ziekenhuizen binnen de wettelijk gestelde aanrijtijd van 45 minuten te benaderen.

Kan ik nog thuis bevallen?
In overleg met de verloskundige kunnen zwangeren besluiten thuis te bevallen. Wel zal indien nodig sneller het besluit genomen worden om naar ziekenhuislocatie Scheper in Emmen of andere ziekenhuizen te gaan voor een bevalling in het ziekenhuis.

Vragen over poliklinieken Gynaecologie

Is de polikliniek Gynaecologie geopend?
Ja, de poliklinieken Gynaecologie blijven op alle drie ziekenhuislocaties geopend. Alle spreekuren met de gynaecologen vinden plaats, zoals u gewend bent.

Vragen over Verloskunde

Gaan de consulten met de verloskundigen gewoon door?
Ja, alle consulten met de verloskundigen vinden plaats, zoals u gewend bent.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de polikliniek. Op de website vindt u de juiste telefoonnummers.

Vragen en antwoorden over het voorgenomen besluit en het proces

Wat heeft de raad van bestuur op 15 mei besloten?
De raad van bestuur heeft op 15 mei jl. het voorgenomen besluit bekend gemaakt om de afdelingen klinische verloskunde en de klinische kindergeneeskunde op de ziekenhuislocaties Refaja in Stadskanaal en Bethesda in Hoogeveen te sluiten. Deze zorg zal dan worden geconcentreerd op ziekenhuislocatie Scheper van Treant. De reden voor dit voorgenomen besluit is het tekort aan kinderartsen. Treant kampt al langer met een tekort aan kinderartsen. De afdelingen Verloskunde en Kindergeneeskunde van locatie Scheper in Emmen zijn sinds 18 december 2017 tijdelijk gesloten. De druk op de kinderartsen is onverminderd groot. Om goede zorg te kunnen blijven bieden, is gekozen voor concentratie van zorg op één locatie.

Is het besluit definitief?
Het besluit is een zogeheten ‘voorgenomen’ besluit. Dit betekent dat het nog wordt voorgelegd aan de ondernemingsraad, cliëntenraad en raad van toezicht. Een definitief besluit volgt naar verwachting deze zomer. Vervolgens wordt gekeken hoe een en ander zo zorgvuldig mogelijk kan worden ingevoerd in het najaar. De personele gevolgen worden momenteel in kaart gebracht.

Waarom duurt dit proces zo lang?
Dit is een zorgvuldig proces waarbij ondernemingsraad, cliëntenraad en raad van toezicht betrokken zijn. Ook met verschillende stakeholders worden gesprekken gevoerd om zo een verdiepingsslag te maken en zo een goed beeld te krijgen van de impact van het besluit. In de zomer wordt het besluit dan definitief. Mogelijk zijn er ook nog aanpassingen nodig op locatie Scheper.

Verschillende organisaties denken dat het voorgenomen besluit niet nodig is of komen met alternatieve voorstellen. Wat vindt de raad van bestuur daarvan?
Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: behoud van zorg in deze regio. De enige manier waarop we de klinische verloskunde en klinische kindergeneeskunde kunnen behouden in Hoogeveen en Stadskanaal is met meer kinderartsen. Enkele organisaties doen nu eigen studies. Dat laat zien dat de betrokkenheid groot is, maar daardoor krijgen we niet meer kinderartsen. En dat is de kern van dit probleem.

Is het voorgenomen besluit van de raad van bestuur goed doordacht?
De raad van bestuur van Treant Zorggroep heeft in de afgelopen maanden regelmatig met (direct) betrokkenen overleg gevoerd. Dus met de hoofden van de afdelingen, omringende ziekenhuizen, ROAZ, verloskundigen en gynaecologen. Er is zorgvuldig naar oplossingen en alternatieven gekeken. Deze afwegingen staan beschreven in het beslisdocument dat op 15 mei jl. openbaar is gemaakt en met stakeholders is gedeeld. Uiteindelijk is de raad van bestuur verantwoordelijk voor het bieden van veilige en kwalitatief goede zorg. Klinische kindergeneeskunde en klinische verloskunde structureel op drie of twee Treant-locaties aanbieden blijkt te kwetsbaar. Daarom heeft zij dit voorgenomen besluit moeten nemen.

Waarom heeft de raad van bestuur niet meer tijd genomen om dit voorgenomen besluit te nemen?
Treant kampt met een structureel tekort aan kinderartsen. De afdelingen klinische Verloskunde en klinische Kindergeneeskunde van locatie Scheper in Emmen zijn sinds 18 december 2017 tijdelijk gesloten. De druk op de kinderartsen is er nog steeds, de situatie is nog altijd kwetsbaar. De kinderartsen moeten op twee locaties diensten draaien om de klinische verloskunde en klinische kindergeneeskunde in de lucht te kunnen houden. Dat gaat ten koste van andere zorg die ze verlenen, bijvoorbeeld poliklinische consulten aan kinderen en dagbehandeling. De hoge werkdruk maakt dat we niet kunnen spreken van een structureel houdbare situatie. De raad van bestuur heeft daarom dit moeilijke besluit moeten nemen.

Heeft de raad van bestuur zorgvuldig alternatieven onderzocht in samenwerking met regionale ziekenhuizen?
We zijn regelmatig in contact met ziekenhuizen in de regio. In december hebben we kort ondersteuning gekregen van kinderartsen uit het UMCG, maar dat was niet voor langere tijd mogelijk, omdat de kinderartsen weer op hun eigen locatie ingezet moesten worden. Ook bleek dat deze kinderartsen gespecialiseerd zijn waardoor ze niet in staat zijn om in algemene perifere ziekenhuizen te werken. Ook bij de andere regionale ziekenhuizen in het noorden is de bezetting van de vakgroepen voor kindergeneeskunde niet ruim. Oftewel: andere ziekenhuizen kunnen niet zomaar een kinderarts missen. Behoudens de reguliere wervingsactiviteiten wordt nog steeds actief gezocht naar nieuwe kinderartsen.

Waarom niet Hoogeveen als centrale locatie? Dat is mogelijk ook aantrekkelijker voor toekomst personeel. Hoogeveen is immers makkelijk bereikbaar?
Treant had bij voorkeur deze zorg op alle drie de locaties in stand willen houden. Door het tekort aan kinderartsen is dat niet mogelijk. In het beslisdocument wordt ingegaan op de afwegingen.  

Er wordt geroepen dat de raad van bestuur moet opstappen. Wat vindt u daar van?
We kunnen ons voorstellen dat de emoties hoog oplopen. Als raad van bestuur moeten we moeilijke besluiten nemen. Als we alleen maar besluiten nemen waar iedereen blij van wordt, heeft de zorg in deze regio geen toekomst. Bij besturen hoort ook het nemen van moeilijke beslissingen met grote impact.

Vragen en antwoorden over de gevolgen van het voorgenomen besluit

Als het voorgenomen besluit daadwerkelijk doorgaat, wat betekent dat dan voor het zorgaanbod voor patiënten en zwangere vrouwen?
Vanaf dit najaar concentreert Treant alle klinische verloskundige en klinisch kindergeneeskunde zorg op locatie Scheper in Emmen. Patiënten kunnen nog altijd op alle drie locaties terecht (Refaja in Stadskanaal, Bethesda in Hoogeveen en Scheper in Emmen) voor poliklinische zorg, dagbehandelingen en voor- en nazorg op de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde.

Zie ook onderstaand schema.

  Emmen Hoogeveen Stadskanaal
Polikliniek Kindergeneeskunde x x x
Dagbehandeling Kindergeneeskunde x x x
SEH Kindergeneeskunde x    
Kliniek Kindergeneeskunde x    
Kliniek pasgeborenen x    
Verloskunde x    

Inwoners, eerstelijnsverloskundigen en andere betrokkenen maken zich zorgen over de afstand naar een ander ziekenhuis, als de afdelingen in Stadskanaal en Hoogeveen zijn gesloten. Is die zorg terecht?
We kunnen ons voorstellen dat iedereen de zorg zo dichtbij mogelijk bij huis wil hebben. Het structurele tekort aan kinderartsen maakt het voor Treant echter onmogelijk de klinische verloskunde en klinische kindergeneeskunde op drie locaties aan te blijven bieden. Onze locatie in Emmen en andere ziekenhuizen in de omgeving kunnen deze zorg opvangen. Voor ziekenhuizen geldt een zogeheten 45-minuten norm. Uit een studie van het RIVM blijkt dat deze aanrijtijden in de nieuwe situatie mogelijk zijn. Het ROAZ (Regionaal overleg Acuut Zorgnetwerk) heeft het voorgenomen besluit op 12 juni getoetst aan de hand van Leidraad ‘Wijziging acuut zorgaanbod’ en akkoord bevonden. 

Treant heeft regelmatig overleg gevoerd met de eerstelijnsverloskundigen in de regio Hoogeveen en Stadskanaal. Wij snappen dat de sluiting van de afdelingen klinische verloskunde impact heeft op het zorgaanbod en de bedrijfsvoering van de eerstelijnsverloskundigen. Treant blijft dan ook met alle andere betrokkenen (ROAZ, Ambulancezorg, omliggende ziekenhuizen) in overleg hoe de zorg voor zwangeren en (jonge) kinderen zo goed mogelijk in te richten.

Er wordt gezegd dat in Zwolle onvoldoende capaciteit is om de bevallingen uit Zuidwest-Drenthe op te vangen. Klopt dat?
We gaan de capaciteit in Emmen uitbreiden, dus we verwachten dat de meeste zwangere vrouwen daar kunnen bevallen. Verder zijn de collega-ziekenhuizen in Assen, Scheemda en Zwolle bereid om bevallingen over te nemen.

Als de verloskunde en kindergeneeskunde uit een ziekenhuis gaat, dan wordt het hart uit het ziekenhuis gehaald en worden ook andere afdelingen gesloten. Klopt dat?
Patiënten (kinderen) kunnen nog altijd terecht op alle drie locaties van Treant terecht voor poliklinische zorg, dagbehandelingen en voor- en nazorg op de afdelingen Verloskunde en Kindergeneeskunde. Door de klinische en acute zorg te concentreren op één locatie ontstaat meer ruimte voor die vormen van zorg. De ziekenhuislocaties in Hoogeveen en Stadskanaal zijn nog altijd locaties waar mensen voor nagenoeg alle vormen van zorg terecht kunnen.

Een structureel tekort aan artsen kan op langere termijn mogelijk meer gevolgen hebben. De gedwongen sluiting van de genoemde afdelingen laat zien dat het voor Treant steeds moeilijker wordt om voldoende dokters aan te trekken. Om die reden is Treant met onder meer verzekeraars en andere belanghebbenden in gesprek over de toekomst. In de zogeheten concept-regiovisie oppert Treant de mogelijkheid de acute, complexe en klinische zorg in de toekomst te concentreren in een interventiecentrum in het hart van de regio. De ziekenhuislocaties in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal zouden zich in dat scenario toeleggen op poliklinische zorg, dagbehandeling en voor- en nazorg. Dat is nog steeds zo’n 90% van het zorgaanbod. In de komende maanden voert Treant de dialoog met betrokken stakeholders over deze concept-regiovisie.

Blijft Treant Zorggroep acties ondernemen om het tekort aan kinderartsen tegen te gaan?
Ja, Treant doet alles wat in haar macht ligt om nieuwe kinderartsen te vinden. Feit is echter wel dat veel (kinder)artsen de voorkeur geven aan het werken in grotere ziekenhuizen en/of in de Randstad. De vakgroepen zijn daar doorgaans groter en artsen werken vaker op één ziekenhuislocatie. De dienstendruk is daardoor in de Randstad lager. Ondanks het feit dat Treant onverminderd blijft zoeken naar nieuwe kinderartsen, moeten we ook realistisch zijn. De afgelopen maanden is het ondanks intensief zoeken niet gelukt om kinderartsen te vinden. We houden daarom ernstig rekening met de mogelijkheid dat dat niet meer gebeurt. Dan moet het alternatieve scenario voldoende robuust zijn om de komende periode te overbruggen.

Eerstelijnsverloskundigen denken dat het aantal thuisbevallingen zal afnemen. Klopt dat?
Het aantal thuisbevallingen daalt al jaren en zit inmiddels ruim onder de 15%. Hoewel medische factoren een rol kunnen spelen bij die afweging is de tendens in Nederland dat zwangere vrouwen liever in een ziekenhuis bevallen. Zwangere vrouwen kunnen bevallen in omliggende ziekenhuizen. Voor Stadskanaal en omgeving zijn dat bijvoorbeeld Emmen, Assen of Scheemda. Voor Hoogeveen en omgeving kan men terecht in onder meer Emmen, Zwolle, Assen of Hardenberg. Een mogelijk gevolg is dat bij risicovolle bevallingen als gevolg van de toegenomen aanrijtijd wellicht iets eerder voor een bevalling in het ziekenhuis wordt gekozen. Ook zullen er aanvullende afspraken gemaakt worden met ambulancediensten. De keuze voor een ziekenhuis is en blijft een gesprek tussen de zwangere en de eerstelijnsverloskundige.

Patiënten zouden niet naar Emmen willen gaan?
Patiënten zijn uiteraard altijd vrij in hun keuze. Men mag zelf bepalen in welk ziekenhuis men zorg wil krijgen. Ook op onze ziekenhuislocatie in Emmen wordt goede zorg geleverd.