Jaarverslag Transmuraal Coördinatiecentrum Treant 2018 › Treant Zorggroep

Jaarverslag Transmuraal Coördinatiecentrum Treant 2018

In 2018 waren aan de drie ziekenhuislocaties van Treant transmuraal coördinatoren actief.

Hoogeveen:      Greet Anholts, huisarts te Zuidwolde
Emmen:            Carolien van Leeuwen, huisarts te Emmen
Stadskanaal:    Johan Winter, huisarts te Stadskanaal

De transmuraal coördinatoren werden bij hun werkzaamheden ondersteund door Yvonne Dammer, beleidsmedewerker en Marijke Ambrosius, secretaresse.

 
Onrust rond ontwikkelingen in Treant
Het jaar 2018 werd gekenmerkt door onrust in eerste en tweede lijn. Dat had twee oorzaken. In de eerste plaats de sluiting van klinische kindergeneeskunde en verloskunde. Aanvankelijk sloten deze voorzieningen in Emmen. Vanaf september werd de kinderafdeling in Emmen heropend en sloten klinische kindergeneeskunde en verloskunde in Hoogeveen en Stadskanaal.

Deze verschuivingen maakten het nodig tal van afspraken te maken over de logistiek in patiëntenstromen.

De andere oorzaak voor onrust was en is de regiovisie die door Treant ontwikkeld wordt. Duidelijk is dat het bieden van alle vormen van zorg op de drie locaties in de toekomst niet te handhaven is, dat er keuzes gemaakt gaan worden.

Transmuraal coördinatoren waren aanwezig bij diverse themabijeenkomsten over de regiovisie. De rol van de coördinatoren was daarbij de verbinding te maken tussen eerste en tweede lijn. Zij deden dat door informatie uitwisseling met vertegenwoordigers van huisartsen en specialisten.

Huisartsen en Treant samen verantwoordelijk voor transmurale zaken
In 2018 gingen Treant en Huisartsenzorg Drenthe, HZD,  een samenwerkingsovereenkomst aan betreffende transmurale coördinatie. Samen aan het stuur en gezamenlijke financiering. Besloten werd 4x per jaar te vergaderen,
2 werkconferenties en 2 keer bestuurlijk overleg, BOTZ. Daarmee werd de oude structuur verlaten, de transmurale stuurgroep werd opgeheven.

Treant enquêteert Huisartsen over tevredenheid
In het hele werkgebied van Treant zijn enquêtes verspreid om huisartsen te vragen in hoeverre ze tevreden zijn over Treant. Over de organisatie, over vakgroepen, over de communicatie. De commissie, onder leiding van Kees Oosterhof, haalde de vragenlijsten op bij de huisartsengroepen. Naar aanleiding van de gegeven antwoorden ontstond een gesprek, waarin het voor de commissie mogelijk was verdere verdieping te zoeken, ervaringen te beluisteren.

Het resultaat van de schriftelijke enquêtes en de gesprekken werd aan de Raad van Bestuur gepresenteerd. Zowel voor de organisatie als geheel als voor elke vakgroep werden sterke punten benoemd en punten waar aan gewerkt zou moeten worden.

Een verbeterpunt dat meteen is opgepakt is het welkom voor nieuwe collega’s, zowel huisartsen als medisch specialisten. De afdeling communicatie heeft samen met de transmuraal coördinatoren een digitaal welkomst pakket gemaakt. Daarin is de belangrijkste informatie over Treant gebundeld en worden suggesties gedaan over bijvoorbeeld het verkrijgen van een pas voor de parkeerplaats in Emmen (indien van toepassing).

Verbeterpunten waar aan gewerkt wordt:

 • Uniforme openingstijden van de poliklinieken: 8.30-17.00 uur
 • Sneller bericht aan de huisarts bij “slecht nieuws” voor de patiënt, bij voorkeur telefonisch.

Nazorg na behandeling of ontslag
Met het MSCT is overeengekomen dat patiënten gedurende 14 dagen na ontslag of poliklinische behandeling rechtstreeks kunnen terugvallen op specialistische zorg.  De communicatie hierover zal ook in 2019 nog aandacht vragen, maar over het algemeen is het bij patiënten, huisartsen en SEH goed bekend.

Apotheekzaken
Naar aanleiding van het starten van de poliklinische apotheek in Hoogeveen is er regelmatig overleg geweest tussen de openbare apothekers in de regio Hoogeveen en de apothekers van de poliklinische apotheek. De Transmuraal Coördinator is hierbij ook aanwezig. Vanaf 2019 zal de ziekenhuisapotheker aansluiten bij dit overleg.

 Kindermishandeling
Er is een goed lopend overleg over (vermoeden van) mishandeling van kinderen en ouderen. In 2018 is huisarts Ronald Rode gevraagd deel te nemen aan de casuïstiek bespreking in Emmen.

Toetsgroep Echo diagnostiek
In 2018 is een toetsgroep van start gegaan van huisartsen die echoscopieën maken. Zij komen met regelmaat bijeen en bespreken in bijzijn van een van de radiologen casuïstiek.

ZorgDomein
Het gebruik van de verwijsapplicatie ZorgDomein bevalt de huisartsen goed, voor Treant blijft het noodzaak aan te blijven sluiten bij de ontwikkelingen hierin en afstemming te houden met de andere ziekenhuizen in de regio.

Ontwikkelingen voor 2019 zijn in elk geval:

 • de mogelijkheid om als huisarts / HAP rechtstreeks naar de SEH te verwijzen;
 • de koppeling met de radiologie (RIS/Sectra) maken zodat de huisarts eenvoudiger een aanvraag kan doen (gegevens vullen vanuit het HIS) en de radiologie de aanvragen direct op de juiste plaats ontvangt.


VIPP
Transmuraal coördinatoren werden geïnformeerd over het patiëntenportal VIPP.
In Hoogeveen konden huisartsen kennismaken met VIPP tijdens een demonstratie sessie. In Emmen staat deze gepland voor 31 januari 2019.

MSCT
Er is incidenteel overleg geweest met het MSCT, onder andere over de eerder genoemde enquête, de 14 dagen nazorg maatregel en over het smoelenboek.

Ketenzorg
Ten behoeve van de ketenzorg in de eerste lijn is regelmatig overleg geweest met het laboratorium over codering van uitslagen.

In 2018 zijn de laatste voorbereidingen geweest voor de start van de ketenzorg hartfalen. Afspraken zijn gemaakt over de patiënten die terugverwezen kunnen worden naar de eerste lijn, over consultatie, over de controles in de eerste lijn. In Hoogeveen en Emmen zijn scholingen verzorgd door HZD en cardiologen van Treant.

De ketenzorg Hartfalen zal voor wat betreft het onderhoud van afspraken gaan vallen onder de werkgroep CVRM.

TIM
In 2018 is een aantal incidenten gemeld die het predicaat “transmuraal” kunnen krijgen. Onwetendheid in de eerste lijn over een allergie die is vastgesteld in de tweede lijn, misverstanden rond ontslagmedicatie, enzovoorts. Tijd dus voor een overlegstructuur die transmuraal incident melden (TIM) mogelijk kan maken. In 2018 is dat voorbereid, per 1 januari 2019 op kleine schaal van start gegaan.

Dialoog, koppeltjes en visitatie
Er zijn ook dit jaar weer dialooggroepen en koppeltjes actief geweest om per vakgroep aandachtspunten te bespreken en waar nodig verbeterplannen te maken. De organisatie daarvan is in handen van het transmuraal bureau.
Voor de visitatie van diverse vakgroepen en voor de dialoog en koppeltjes werden vragenlijsten uitgezet onder huisartsen.

Project Gastvrijheid
Transmuraal coördinatoren werden geïnformeerd over het project gastvrijheid. Ze organiseerden de toegang tot de tweede lijn bij de patiëntreis die de projectleider op diverse Treant locaties maakten.

Transmuraal magazine
Viermaal is Transmuraal Treant uitgebracht. De magazines zijn via het intranet  en via de website van Treant nog beschikbaar. Een van de transmuraal coördinatoren had zitting in de redactie.

Transmurale nieuwsbrief
Maandelijks werd aan specialisten de brede eerste lijn een nieuwsbrief verzonden.
Magazine en Transmurale nieuwsbrief worden met de afdeling communicatie samengesteld.

Hoogeveen

 • In het voorjaar werd tweemaal een compagnonscursus gehouden in De Lutte waarbij specialisten en huisartsen elkaar ontmoetten.
 • De Agora met als thema ‘palliatieve zorg’ die gepland was in april werd afgezegd vanwege het vertrek van de oncoloog. In het najaar werd een Agora gehouden rond het thema VIPP.
 • De WDH Hoogeveen heeft zichzelf opgeheven wegens vertrek van commissieleden en het niet kunnen vinden van nieuwe leden.
 • Er is contact met de huisartsen in Hoogeveen door aan te sluiten bij de HAGRO-vergaderingen.
 • In Hoogeveen is een start gemaakt met het programma Nu Niet Zwanger, het initiatief hiervoor komt uit de projectgroep Goede Start. Er is een informatieve avond geweest waarbij gynaecologen, verloskundigen en huisartsen aanwezig waren.
 • In Hoogeveen is een pilot gedaan met diagnostisch toetsoverleg (DTO). De bedoeling is om in alle regio’s spiegelinformatie aan te bieden over röntgen- en laboratoriumdiagnostiek in de vorm van DTO’s.


Stadskanaal

 • Voor huisartsen en specialisten is in Ommen tweemaal een compagnoncursus georganiseerd. Totaal 55 artsen (31 specialisten en 24 huisartsen) hebben deelgenomen. Tweemaal is een transmuraal café in de stationsrestauratie van de STAR georganiseerd met gemêleerde kleine gezelschappen.
 • Overmatige drukte door uitval van een collega huisarts in de eigen huisartsenpraktijk gecombineerd met een verminderde belastbaarheid hebben geleid tot minder activiteit van Johan Winter in de transmurale coördinatie.

 
Emmen

 • In Emmen gingen huisartsen en specialisten samen op compagnonscursus. Het thema was “geneeskunde is topsport” .
 • Er werd eenmaal een transmuraal café georganiseerd, de tweede van dit jaar werd afgeblazen in verband met een te kleine opkomst.
 • De pilot Röntgen op de HAP werd succesvol afgerond. Per 1-1-2019 is het structureel mogelijk (bepaalde) röntgenfoto’s  aan te vragen op de huisartsenpost. In twee derde van de gevallen is er geen sprake van een fractuur en kan onnodige verwijzing naar de SEH worden voorkomen.
 • De werkgroep deskundigheidsbevordering (WDH) werd met regelmaat geïnformeerd over onderwerpen voor scholing, voortkomend uit dialoogsessies.
 • Er vond maandelijks overleg plaats met het bestuur van de ZODHC.
 • Op initiatief van Proscoop (ondersteuningsorganisatie eerste lijn) worden gesprekken gevoerd over zorgverlening voor SOLK patiënten. Mogelijk zal dit uitmonden in een voorstel voor een behandeltraject “tussen” eerste en tweede lijn.
   

 Cyclisch overleg vond plaats met:

 • Raad van Bestuur
 • Afdeling Communicatie, Wilma Noordmans
 • Transmuraal coördinatoren Drenthe
 • Transmuraal coördinatoren Treant onderling
 • Zuid Oost Drentse Huisartsen coöperatie

 
Beleidsplan 2019 

 •  Stimuleren contact tussen de lijnen door het organiseren van bijeenkomsten voor huisartsen en specialisten, verloskundigen en apothekers.
 • Thema digitale communicatie tussen eerste en tweede lijn, uitmondend in adviezen aan HZD en Raad van Bestuur Treant
 • Onderhoud Transmurale werkafspraken
 • Opvolging transmuraal coördinator Stadskanaal ivm vertrek Johan Winter per 1 maart 2018