Jeugdartsen (E) › Treant Zorggroep

Jeugdartsen (E)

Rechtstreekse verwijzing naar 2e lijn door jeugdartsen

Algemeen

Afstemming heeft plaatsgevonden over een aantal aandoeningen, deze worden door de jeugdarts  rechtstreeks naar de tweede lijn verwezen. Niet-genoemde aandoeningen worden voorlopig nog niet rechtstreeks door de jeugdartsen verwezen. Hierover volgt in een later stadium afstemming. Bereikbaarheid van jeugdartsen is geregeld via de bereikbaarheidslijst.

Download Overzicht Jeugdartsen GGD.pdf

Verwijscriteria

De jeugdarts verwijst de volgende aandoeningen rechtstreeks naar de 2e lijn, dus zonder  tussenkomst van de huisarts:

 • Visuele stoornissen:                            verwijzing volgens richtlijnen JGZ
 • Dysplastische heupontwikkeling:     verwijzing volgens richtlijnen JGZ
 • Kleine lengte:                                        verwijzing volgens richtlijnen JGZ

 

Bij de volgende aandoeningen zijn aanvullende afspraken gemaakt:
 

Hartafwijkingen:

 • Niet-functionele souffles                 →  verwijzing volgens richtlijn JGZ rechtstreeks naar tweede lijn;
 • Vermoedelijk functionele souffles →  geen verwijzing nodig, bij twijfel verwijzing naar huisarts;
 • De nazorg van niet-functionele souffles wordt gedaan door de kindercardioloog, terugrapportage naar de huisarts (kopie jeugdarts).

Gehoorproblemen:

 • Jeugdarts maakt audiogram
 • Patiënt gaat met audiogram + verzoek van jeugdarts voor verwijzing naar de huisarts; Wanneer de patiënt al bekend is bij de KNO-arts kan rechtstreeks verwezen worden.
 • Huisarts maakt verwijsbrief met daarin opgenomen o.a. doorgemaakte oorinfecties en eventuele AB-kuren (zie werkafspraak slechthorendheid bij kinderen);
 • Huisarts verwijst patiënt naar tweede lijn (kindercarrousel poli KNO SZE).

Lichte opvoedproblemen:

 • Vanaf 1 januari 2015 is het de bedoeling dat dit via jeugdteams van het CJG (Centrum voor jeugd en Gezin) gaat. Per team komt er een contactpersoon voor de huisarts hiervoor.

Overige aandoeningen worden (nog) niet rechtstreeks door de jeugdartsen verwezen naar de tweede lijn, hierover vindt in een later stadium overleg plaats.

Traject in SZE

Gebruikelijke traject als na een verwijzing door de huisarts wordt gevolgd. Dit betekent ook dat bij een afwijkende echo van de heupen de radioloog rechtstreeks verwijst naar de orthopeed.

Terugkoppeling vindt plaats naar de verwijzer met een kopie aan de huisarts, kinderartsen koppelen altijd terug aan huisarts en jeugdarts.

Voorbereiding door jeugdarts/huisarts

Opstellen van een verwijsbrief met daarin de volgende punten:

 • duidelijke vraagstelling
 • verwijsindicatie, relevante anamnese, eventuele psychosociale factoren
 • eigen onderzoeksbevindingen aangevuld met reeds verricht lab-, röntgen- en/of functieonderzoek.
 • eigen diagnose/hypothese en/of differentiaal diagnose
 • reeds toegepaste behandelingen en door patiënt gebruikte c.q. voorgeschreven medicatie voor andere indicaties
 • relevante voorgeschiedenis, familieanamnese, allergieën

De jeugdarts/huisarts draagt er zorg voor dat de informatie overzichtelijk (zo mogelijk in bovenstaande volgorde) aangeboden wordt, waarbij niet relevante informatie in het licht van de vraagstelling achterwege blijft. Deze is wel op verzoek verkrijgbaar bij de jeugdarts/huisarts.

Aanwijzing voor de jeugdarts/huisarts

 • Verwijsbrief/aanvraag onderzoek richten aan de betreffende polikliniek en faxen naar SZE.
 • Bij afwezigheid van een fax zal de jeugdarts de verwijzing of aanvraag onderzoek opsturen naar het secretariaat van de desbetreffende polikliniek. Deze stuurt dan een oproep aan de patiënt.
 • Aanvraag radiologie mag bij afwezigheid fax worden meegegeven aan de ouders.
 • Bij verwijzing door huisarts aangeven dat óók terugrapportage gewenst is aan jeugdarts.

Aanwijzing voor de patient

Voor echo heupen is er altijd een programma op dinsdag- en vrijdagmiddag.

Faxnummers

0591- 691531  Verwijsbrieven

0591- 691105   Radiologie

Samenstelling werkgroep

Mw. W. Hakman en mw. J. Steendam, huisartsen,

mw. P. Poorts en mw. J. Heetman, jeugdartsen 0-19 jaar.

 

Oktober 2015