Afspraken concentratie acute kindergeneeskunde en verloskunde › Treant Zorggroep

Afspraken concentratie acute kindergeneeskunde en verloskunde

Aanleiding tot opstelling van deze informatie september 2018

sluiting klinische kindergeneeskunde en verloskunde Stadskanaal en Hoogeveen.

Algemene informatie

Het elektronisch patiëntendossier van bekende patiënten is op alle locaties van Treant volledig beschikbaar.

Kinderafdeling

Sinds 13 september 2018 18:00 uur is de kinderafdeling in Stadskanaal gesloten voor klinische opnames van kinderen tot en met 17 jaar. Voor die tijd opgenomen kinderen worden op die dag overgeplaatst naar de kinderafdeling in Emmen.

Vanaf 15 oktober 2018 is de kinderafdeling in Hoogeveen gesloten voor klinische opnames van  kinderen tot en met 17 jaar. Voor die tijd opgenomen kinderen worden voorafgaand overgeplaatst naar de kinderafdeling in Emmen (met uitloop op maandag 15 oktober tot 18:00u). Vanaf 12 oktober 2018 18:00u vinden opnames van kinderen in principe plaats op locatie Emmen.

Dit betekent dat er vanaf 15 oktober 2018 18:00u de kinderafdeling van Treant voor klinische zorg volledig in Emmen is.

Dagbehandeling kinderen

De afdeling dagbehandeling voor kinderen blijft op alle locaties open (tijdens kantooruren). Alle behandelingen en diagnostiek die een dagopname noodzakelijk maken kunnen op alle locaties plaats vinden.

Acute kindergeneeskunde

Overdag maandag t/m vrijdag Stadskanaal en Hoogeveen:

Er wordt overdag op alle locaties poli gedaan door een kinderarts. De huisarts kan conform de huidige werkwijze naar de polikliniek van het dichtstbijzijnde ziekenhuis bellen en vraagt naar de kinderarts voor telefonisch overleg/verwijzing.

Op basis van de informatie van de huisarts maakt de kinderarts de afweging of het kind  op locatie Stadskanaal/Hoogeveen of op locatie  Emmen beoordeeld moet worden. De kinderarts meldt de patiënt aan bij de betreffende afdeling.

Overdag maandag t/m vrijdag Emmen:

De huisarts kan conform de huidige werkwijze naar de polikliniek bellen voor overleg met de dienstdoende kinderarts. Op basis van de informatie van de huisarts, maakt de kinderarts de afweging of het kind op de SEH, de afdeling of de polikliniek beoordeeld moet worden. De kinderarts meldt de patiënt aan bij de betreffende afdeling.

Buiten kantoortijden alle locaties:

Kinderen met acute kindergeneeskundige problematiek worden verwezen naar de SEH van Emmen. De huisarts belt de dienstdoende kinderarts voor overleg/verwijzing via de receptie van locatie Emmen. De kinderarts meldt de patiënt aan bij de SEH.
Bij verwijzing naar een ander ziekenhuis kan de kinderarts contact opnemen met de dienstdoende kinderarts voor het verkrijgen van informatie uit het EPD.

Chirurgische patiënten tot en met 17 jaar

Patiënten die ter beoordeling voor een chirurg worden ingestuurd kunnen 24/7 naar de SEH van alle locaties. Als de patiënt moet worden opgenomen, dan wordt deze overgeplaatst naar de kinderafdeling van Treant in Emmen. Als de (ouders van) de patiënt de voorkeur geven aan opname in een ander ziekenhuis, dan wordt deze met een volledige overdrachtsbrief aan dit ziekenhuis aangeboden.

Bij verwijzing van een kind wat zeer waarschijnlijk opgenomen moet worden kan er ook voor gekozen worden om deze direct bij de SEH-arts of arts-assistent van de SEH van Emmen ter beoordeling aan te melden (te bereiken via de receptie), zodat de patiënt niet alsnog overgeplaatst hoeft te worden.

 • Voor een verdenking appendicitis kan de patiënt naar alle SEH’s ingestuurd worden voor eerste beoordeling en diagnostiek.
 • Reposities onder narcose kunnen zo mogelijk de volgende dag op de dagbehandeling gepland worden. Bij ernstige dislocaties kan de patiënt naar Emmen voor repositie onder narcose.
 • Bij twijfel over de keuze voor een locatie kan de huisarts de dienstdoende chirurg bellen.

Kinderen met verdenking commotio/contusio cerebri

Kinderen met verdenking commotio/contusio cerebri worden meestal opgenomen ter observatie (zie richtlijn licht traumatisch hersenletsel).
De huisarts kan de dienstdoende kinderarts /neuroloog van alle 3 locaties tijdens kantoortijden, of locatie Emmen buiten kantoortijden bellen voor overleg/verwijzing.

Kinderen met intoxicaties

Tijdens kantooruren kan worden overlegd met de dienstdoende kinderarts op de dichtstbijzijnde locatie. Indien opname geïndiceerd is, wordt verwezen naar locatie Emmen.

Buiten kantooruren kan worden overlegd met de dienstdoende kinderarts op locatie Emmen die bereikbaar is via de receptie. De patiënt wordt beoordeeld op de SEH. De kinderarts meldt de patiënt aan bij de SEH.

Verloskunde

De polikliniek gynaecologie/verloskunde is open voor de reguliere spreekuren voor zwangeren op alle locaties.

Bij mogelijke complicaties en consulten bij zwangeren met een zwangerschapsduur onder de 23+5 weken, kan de huisarts of verloskundige de dienstdoende gynaecoloog bellen op de dichtstbijzijnde locatie. Buiten kantoortijden is dit via de receptie in Emmen. De dienstdoende gynaecoloog beslist op basis van de hulpvraag op welke locatie de patiënte het beste aangeboden kan worden ter beoordeling en behandeling.

Voor verloskundige consulten tijdens kantooruren, kan de gynaecoloog op de dichtstbijzijnde locatie gebeld worden. Buiten kantooruren kan de dienstdoende gynaecoloog gebeld worden via de receptie in Emmen.

Alle complicaties tijdens en na de baring, waarbij een ambulancerit geïndiceerd is, dienen aangeboden te worden in Emmen. De dienstdoende gynaecoloog moet direct gebeld worden via de receptie op locatie Emmen.

Bij twijfel is overleg met de dienstdoende gynaecoloog altijd mogelijk via de receptie van locatie Emmen.

Tot  13 september 2018 17 uur kunnen verloskundigen vanuit de regio Stadskanaal overleggen met de dienstdoende gynaecoloog in Stadskanaal. De gynaecoloog bepaalt op basis van de informatie over de locatie van de (poli)klinische bevalling. Vanaf 13 september is de nieuwe werkafspraak van in ANW-uren bellen naar Emmen van kracht.   

Vanaf 12 oktober 18:00u vinden ook de bevallingen uit Hoogeveen in principe plaats in Emmen (om onnodige overplaatsingen post partum te voorkomen). Vanaf 15 oktober vinden alle bevallingen plaats op locatie Emmen.

Dit geldt voor poliklinische bevallingen, bevallingen met medische indicatie en sectio’s.

Zwangeren (vanaf 23+5 weken) met een niet-obstetrische acute hulpvraag

In verband met de opvang van een in principe levensvatbaar kind moeten zwangeren met een zwangerschapsduur vanaf 23+5 weken bij trauma of acute pathologie die niet-obstetrisch van aard is verwezen worden naar de SEH van locatie Emmen.

Acute gynaecologie

Tijdens kantoortijden kan contact worden opgenomen met de gynaecoloog op de dichtstbijzijnde locatie.

Over alle acute gynaecologie buiten kantoortijden dient contact opgenomen te worden met de dienstdoende gynaecoloog in Emmen. Deze beslist waar de patiënt beoordeeld gaat worden.

Samenvattend

Wat blijft:

 • Dagbehandeling kinderen blijft open op alle locaties.
 • Poli kindergeneeskunde blijft open op alle locaties.
 • Doordeweeks overdag kan de huisarts voor overleg en verwijzing de kinderarts van alle locaties bellen. De kinderarts beslist op basis van deze gegevens waar de patiënt moet worden beoordeeld (dichtstbijzijnde locatie of Emmen)
 • Kinderen die worden ingestuurd voor andere specialismen dan de kinderarts kunnen 24/7 beoordeeld worden op alle SEH’s. Alleen als blijkt dat er een reden voor opname is, dan gaat de patiënt naar de kinderafdeling in Emmen.
 • Tijdens kantooruren kan de huisarts contact opnemen met de gynaecoloog op de dichtstbijzijnde locatie.
 • Polikliniek gynaecologie, verpleegafdeling gynaecologie en de gynaecologische operaties blijven op alle locaties.
 • Spreekuren zwangere vrouwen blijven op alle locaties.

Wat wordt er anders:

 • Kinderafdeling Emmen gaat open op 12 september 2018 om 18:00u. De kinderafdeling van Stadskanaal gaat 13 september dicht. De kinderafdeling van Hoogeveen gaat 15 oktober 2018 dicht.
 • Insturen van acute kindergeneeskundige problematiek kan vanaf 13 september (Stadskanaal) en 15 oktober (Hoogeveen) buiten kantoortijden alleen naar Emmen. Vanaf 1 oktober gaan ambulanceritten voor acute kindergeneeskundige problematiek bij voorkeur al naar locatie Emmen.
 • Alle bevallingen (poliklinisch, klinisch en sectio’s) worden vanaf 13 september (Stadskanaal) en 15 oktober (Hoogeveen) gedaan in Emmen.
   

Gemaakte afspraken worden in nov/dec 2018 geëvalueerd. Graag ontvangen we op- en aanmerkingen ter verbetering van de zorg.