Ernstige gedragsproblemen bij ouderen (P29) - tevens tijdens ANW-uren (E) › Treant Zorggroep

Ernstige gedragsproblemen bij ouderen (P29) - tevens tijdens ANW-uren (E)

Verwijscriteria

Bij psychiatrische oorzaken: GGZ.
Bij onderliggend somatisch lijden: geriater.
Bij dementie en daaruit voortkomende problematiek in het verzorgingshuis: specialist ouderengeneeskunde.

Trajecten

Het betreft een crisisopname, tijdens de opname wordt het traject bepaald.

Aanwijzingen voor de huisarts

Betreft ernstige gedragsproblematiek bij ouderen, waarbij de huisarts met enkelvoudige (medicamenteuze) aanpak niet tot een werkbare oplossing kan komen. Raadpleeg hiervoor de transmurale farmacotherapeutische afspraken FTTO.
 

1.  Ernstige gedragsproblematiek

  • De huisarts overlegt met de hoofdbehandelaar (psychiater, geriater, specialist ouderengeneeskunde).
  • Indien de patiënt bij niemand bekend is:
    - Vermoeden van onderliggend somatisch lijden > huisarts overlegt met geriater
    - Vermoeden van psychiatrische oorzaak > huisarts overlegt met psychiater
  • Bij extramurale bewoners in verzorgingshuizen als hoofdbehandelaar niet bekend is; huisarts overlegt met dienstdoende specialist ouderengeneeskunde.

 2.  De situatie is dermate ernstig dat de huisarts geen gelegenheid heeft om de
      oorzaak van de gedragsproblematiek uit te zoeken.
      
       Verwijzing naar GGZ:

  • Geen bereidwilligheid bij de patiënt om mee te werken aan onderzoek/ huisbezoek
  • Onveilige situatie voor de patiënt en zijn omgeving            

       Verwijzing naar Geriater                                      

  • Bij het vermoeden dat de gedragsproblemen veroorzaakt worden door een somatische aandoening. Altijd telefonisch contact met de betreffende specialist.

Aanwijzingen voor patient

Geen

Bij het maken van de afspraak vermelden

Ernstige gedragsproblemen bij ouderen.

Bereikbaarheid

GGZ: 0591-655655
Geriatrie Scheper: 0591-691286
Avond, nacht en weekend via centrale cure: 0591-691911
Specialist ouderengeneeskunde via centrale care: 0591-228100

Samenstelling werkgroep

Dhr. T. Eisenga, huisarts
Dhr.E. Glas, specialist ouderengeneeskunde
Mw. G. Luinge, ouderenpsychiatrie GGZ
Mw. F. van Weelderen, geriater 
Mw. Edith Wendt, specialist ouderengeneeskunde

Juni 2012

Richtlijn probleemgedrag

Richtlijn probleemgedrag 2012