Update regiovisie Treant › Treant Zorggroep

Update regiovisie Treant

Geplaatst op: 26 juli 2018

Treant gaat - samen met het Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Ommelander Zorggroep, zorgverzekeraars Menzis en Zilveren Kruis en Huisartsenzorg Drenthe – een aantal toekomstscenario’s voor het ziekenhuislandschap in Drenthe en Zuidoost Groningen ontwikkelen. Daarover verstuurden genoemde partijen vandaag gezamenlijk een persbericht. Onze bestuursvoorzitter licht een en ander toe in een interview dat hier te lezen is. 

Mogelijk roept het bericht nog enkele vragen op, want Treant heeft toch al een concept-regiovisie? En was Treant niet al met het WZA bezig om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren over onder meer de mogelijkheden van een nieuw interventiecentrum? Klopt allebei.

De concept regiovisie is april jongstleden op de website van Treant geplaatst. Deze concept visie is zowel binnen als buiten met allerlei betrokkenen besproken. Zo zijn er onder meer een aantal bijeenkomsten voor medewerkers georganiseerd. Nu is het zaak de conceptversie uit te werken. Onder meer door per specialisme te verkennen hoe de visie van Treant in de praktijk kan worden gebracht. Treant is nog niet klaar. Zo komt de gemeente Emmen na de zomer nog met een reactie.

In de concept regiovisie staat dat Treant Zorggroep en het Wilhelmina Ziekenhuis Assen samen verkennen in hoeverre het mogelijk is te komen tot een nieuw interventiecentrum voor acute, klinische en complexe zorg. Die gesprekken verlopen positief, die gaan over meer dan alleen complexe zorg. Want eigenlijk gaat het om het opnieuw en duurzaam inrichten van het hele zorglandschap. Er zijn samen een aantal scenario’s opgesteld die helpen in de gesprekken met verzekeraars en andere zorgaanbieders. Ook ligt de regiovisie van Treant nadrukkelijk op tafel tijdens bovengenoemde gesprekken. Treant heeft haar huiswerk dus goed gedaan.

Zowel Treant als WZA willen nu verder onderzoeken hoe we door samenwerking met andere relevante partijen kunnen zorgen voor behoud van goede, bereikbare en betaalbare zorg in de regio.