NVVC Connect van start in Drenthe en Groningen › Treant Zorggroep

NVVC Connect van start in Drenthe en Groningen

Geplaatst op: 26 juni 2013

De provincies Drenthe en Groningen behoren tot de koplopers als het gaat om de organisatie van de zorg rond het acuut hartinfarct (hartaanval): in beide provincies wordt dezelfde behandelprocedure gevolgd voor de beste kwaliteit van zorg voor de patiënt. Dat is belangrijk omdat hier sprake is van een groot aantal gevallen van hart- en vaatziekten en relatief grote afstanden tussen patiënt en ziekenhuis. Een goede regionale samenwerking tussen zorgverleners en eenduidigheid in de behandelprocedure zijn van levensbelang. Elke minuut dat geen actie wordt ondernomen, daalt de overlevingskans met 10 procent. In de provincies Drenthe en Groningen wordt in het kader van het landelijke programma NVVC Connect ingezet op verdere verbetering van de regionale samenwerking, expertise en 24/7 zorg op maat. Vandaag gaat het project officieel van start.

Het acuut hartinfarct is nog steeds een van de meest voorkomende oorzaken van sterfte en invaliditeit in Nederland. Per jaar worden er meer dan 27.000 patiënten opgenomen met een acuut infarct. Het is gebleken dat door goede organisatie van zorg de prognose van patiënten sterk kan worden verbeterd. Uitgangspunt daarbij is een sterke en goed samenwerkende keten: van huisarts en ambulance tot en met dottercentrum en revalidatie. De zorg omtrent het acuut hartinfarct is in Nederland regionaal georganiseerd. Met NVVC Connect wordt op regionaal niveau in kaart gebracht hoe de zorg rondom het acuut hartinfarct is georganiseerd. Daarvoor worden regionale afspraken geïnventariseerd en bekrachtigd, landelijke prestatie-indicatoren geregistreerd en regionale speerpunten belicht door de gehele zorgketen.

NVVC Connect
NVVC Connect is een landelijk project van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (www.nvvcconnect.nl). Het project heeft tot doel de zorg voor patiënten met een acuut hartinfarct verder te verbeteren. De Europese en Nederlandse richtlijnen stellen dat binnen 90 minuten na het eerste contact van de patiënt met de hulpverlening de behandeling van het infarct moet plaatsvinden. Omdat elke minuut telt, dient de keten van zorgverleners zo efficiënt mogelijk te zijn georganiseerd. NVVC Connect maakt het mogelijk kennis en informatie over de organisatie van zorg van een regio te delen op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Door informatie te delen, zorg te dragen voor een goede registratie en door betere voorlichting aan het publiek, wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van de cardiologische zorg.

Drenthe en Groningen
De provincies Drenthe en Groningen hebben de regionale samenwerking tussen zorgverleners al eerder vastgelegd in het kader van ‘Regionaal Overleg Acute Zorg’ Groningen – Drenthe (ROAZ). De uniforme behandeling van patiënten met een acuut hartinfarct is daarvan het gevolg. Binnen het project NVVC Connect bouwen de provincies hierop voort om de samenwerking tussen zorgverleners nog verder te verbeteren ten behoeve van de kwaliteit van zorg voor de patiënt. Speerpunt daarbij is om als een van de eerste regio’s in Nederland de zorg rondom het dreigende hartinfarct (non-stemi), naast het acute hartinfarct (stemi), in kaart te brengen en te meten. Voor het project in de provincies Drenthe en Groningen wordt samengewerkt door (de cardiologen van) negen ziekenhuizen: Ziekenhuis Bethesda Hoogeveen, Diaconessenhuis Meppel, Martini Ziekenhuis Groningen, Ommelander Ziekenhuis Groep, Refaja Ziekenhuis Stadskanaal, Röpcke-Zweers Ziekenhuis Hardenberg, Scheper Ziekenhuis Emmen, UMC Groningen en het Wilhelmina Ziekenhuis Assen.

Eenduidig behandelproces
In alle regionale ziekenhuizen in de provincies Drenthe en Groningen zijn dezelfde behandelmethoden en protocollen ingevoerd. Zij lopen daarmee voorop ten opzichte van grote delen van de rest van Nederland. Op deze manier wordt in de regio dezelfde kwaliteit van zorg geleverd bij een acuut hartinfarct. Bovendien voorkomt dit onduidelijkheid in de keten van zorg voor de patiënt, waardoor adequaat gehandeld wordt. Ook is hartrevalidatie geïntegreerd in het behandelproces van de patiënt. Ondanks de gevolgen blijft in Nederland 37% van het aantal patiënten roken na een eerder hartinfarct, dotterbehandeling of hartoperatie. Een aangepaste levensstijl is net zo belangrijk als de medische behandeling van het hartinfarct.

Patiënttevredenheid Groningen en Drenthe
Tijdens een onderzoek onder patiënten uit de provincies Groningen en Drenthe is de waardering over de keten van hulpverleners bij een acuut hartinfarct in kaart gebracht, evenals de waardering van de hulpverleners afzonderlijk. Het blijkt dat patiënten de zorgverlening van alle betrokken hulpverleners van zeer hoge kwaliteit waarderen. Daarbij spreken zij van een snelle en adequate zorgverlening van goede kwaliteit. Tevens geven zij aan vertrouwen te hebben in dezelfde behandeling bij een eventueel volgend infarct. Daarnaast is er veel waardering voor de opvang van familie en naasten, waar patiënten veel waarde aan hechten.