Advies denktank: behoud ziekenhuizen Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal › Treant Zorggroep

Advies denktank: behoud ziekenhuizen Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal

Geplaatst op: 21 november 2012

Achttien specialisten van de ziekenhuizen in Hoogeveen, Emmen en Stadskanaal hebben afgelopen maanden hard gewerkt aan het advies over de inrichting van de zorg in de regio. De denktank adviseert om op de drie bestaande locaties 24/7 spoedopvang, polikliniek, (meerdaagse) opnamemogelijkheid, laboratoriumbepalingen, röntgen, OK en Intensive Care beschikbaar te houden. De inzet is om op elk van de drie locaties verloskunde aan te blijven bieden. De klinische zorg wordt evenwichtig verdeeld over de drie locaties waarbij iedere locatie een eigen profiel ontwikkelt. Hierdoor neemt de kwaliteit toe en wordt expertise gedeeld. Het is de opdracht aan de vakgroepen om invulling te geven aan deze verdeling.

De denktank trok de conclusie dat een volwaardig pakket aan ziekenhuiszorg in deze relatief dunbevolkte regio alleen kan blijven bestaan door intensieve samenwerking van de ziekenhuizen in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal. Hiervoor acht de denktank een fusie van deze ziekenhuizen en het samenvoegen van vakgroepen en maatschappen noodzakelijk.

Intensieve samenwerking met huisartsen is essentieel. Het advies luidt dan ook om op alle locaties een spoedzorgplein in te richten. Een spoedzorgplein is gebaseerd op intensieve samenwerking tussen huisarts en de afdeling spoedeisende hulp van het ziekenhuis. Ook verregaande samenwerking met huisartsen en de mogelijkheden van anderhalve lijnszorg moeten worden onderzocht.

De denktank benadrukt dat de consequenties en het tempo van de toekomstige ontwikkelingen bepalen of het ‘drie locatiemodel’ anders moet worden ingevuld of dat het model moet worden aangepast. Uiterlijk 2014 wil de denktank de modelkeuze heroverwegen.

Vervolg
Bestuurders en stafbesturen hechten veel waarde aan het advies en nemen het ter harte. Zij maken voor de kerst de balans op. Randvoorwaarden hierbij zijn het advies van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), de financiële haalbaarheid en steun van de zorgverzekeraars.