Sterftecijfers (HSMR en SMR) › Treant Zorggroep

Sterftecijfers (HSMR en SMR)

HSMR staat voor Hospital Standardized Mortality Rate. HSMR is een zogenaamde graadmeter (indicator) om per jaar de sterfte in alle ziekenhuizen te kunnen vergelijken. Bij de vergelijking wordt rekening gehouden met de kenmerken en de soort opnamen van de verschillende patiënten. Denk daarbij aan leeftijd, geslacht en de complexiteit van het ziektebeeld van de patiënt. Een HSMR van onder de 100 geeft aan dat in een bepaald jaar in een ziekenhuis minder patiënten zijn overleden dan op basis van het landelijk gemiddelde mag worden verwacht.

SMR staat voor Standardized Mortality Rate. SMR geeft, in tegenstelling tot HSMR, inzicht of het sterftecijfer bij een bepaald ziektebeeld afwijkt van het landelijk gemiddelde. 

Treant Zorggroep, ziekenhuislocaties Bethesda, Scheper en Refaja

•HSMR 2018: 106 (95%-betrouwbaarheidsinterval is 97-115)

Dit betekent dat de HSMR van Treant Zorggroep voor 2018 niet significant afwijkt van het landelijk gemiddelde. Omdat de cijfers over één verslagjaar relatief grote betrouwbaarheidsintervallen hebben, is de HSMR ook berekend voor een driejaarsperiode. Dit geeft een preciezer, maar iets minder actueel cijfer. De HSMR over de jaren 2016-2018 komt uit op 102 (95%-betrouwbaarheidsinterval is 97 – 107). Dat betekent dat de HSMR van Treant Zorggroep niet significant afwijkt van het landelijk gemiddelde.

•SMR 2018

De SMR van Treant Zorggroep is in de periode 2016-2018 bij de volgende onderwerpen significant lager dan het landelijk gemiddelde: 

  • Ov. aandoeningen v.d. bovenste luchtwegen;
  • Leeftijdscategorie 0-4 jaar;
  • Leeftijdscategorie 45-64 jaar.

Treant gebruikt de sterftecijfers intern voor nader onderzoek. Dit doen we onder andere door dossiers van overleden patiënten te onderzoeken. Wij doen dit aan de hand van een internationaal erkende methode: de IHI Global Triggertool.

Bekijk het SMR-overzicht 2016-2018

Bekijk het SMR-overzicht 2018